انجمنکلاسهای فارسی در دارمشتات و حومه        (VMPD Darmstadt)

 

رئیس هیات مدیره: آذر ثابتی زاده                    

 

تلفن:      06151 / 308 32 44

 

تلفن:     176 / 23 77 97 370

 

ایمیل:     info@ vmpd-da.de

 

مسول صفحه اینترنتی: