تاريخچه تأسيس انجمن کلاس های زبان فارسی در شهر دارمشتات و حومه

انجمن کلاسهای زبان فارسی در دارمشتات و حومه در سال 1995 با فکر وايده دو خانواده ايرانی با هدف آموزش
زبان فارسی به فرزندانشان تأسيس شد. محل کلاس درس در دانشگاه فنی دارمشتات بود که از طرف سازمان دانشجوئی
دانشگاه هر بار برای مدت سه ماه در اختيار آنان گذاشته ميشد

مشکل مکان آموزشی و افزايش تعداد شاگردان مايل به آموختن زبان فارسی باعث شد که مؤسسان انجمن و بخصوص
آقاي پروفسور باقرنژاد (دکتر مهندس) با اداره آموزش و پرورش شهر دارمشتات و حومه مذاکراتی شروع کرد تا بتوان با کمک اداره
آموزش و پرورش شهر دارمشتات مکان مناسبی جهت تشکيل کلاس برای آموزش زبان فارسی در اختيار انجمن قرارگيرد

Morneweg-Schuleپس از اين مذاکرات اداره آموزش و پرورش شهر دارمشتات و حومه يک کلاس درس در محل دبستان
در دارمشتات برای دو روز در هفته بعداز ظهرها در اختيار انجمن گذاشت
از ماه سپتامبر 1996 انجمن فعاليت خود را جهت آموزش زبان فارسی به فرزندان ايرانيان مقيم دارمشتات در محل اين
دبستان شروع کرد

در پائيز سال 1997 انجمن اساسنامه خود را تنظيم کرد و آنرا برای تأييد به اداره آموزش و پرورش استان هسن ارائه
نمود. پس از تأييد اساسنامه از طرف اداره آموزش و پرورش استان هسن انجمن در يک جلسه مجمع عمومی اين اساسنامه
را به رأی و تصويب اعضای انجمن گذاشت و پس از تصويب اساسنامه اولين هيئت مديره انجمن از طرف اعضای حاضر
در جلسه انتخاب شد

:اعضای اولين هيئت مديره انجمن بشرح زير بودند

‌أ. ---خانم کارين بديع زاده----- رئيس هيئت مديره
‌ب. ---خانم هرمين افتحی----- معاون اول
‌ج. ---خانم مريم مازندرانی----- معاون دوم
‌ د. ---آقای اسماعيل رياضی----- حسابدار انجمن

پس از انتخاب هيئت مديره مجمع عمومی به هيئت مديره مأموريت داد که انجمن را تحت عنوان
Vereinigung Muttersprachlicher Persischunterricht in Darmstadt und Kreis e.V.----
در اداره ثبت انجمن های دادگاه محلی شهر دارمشتات به ثبت برساند

منتقل شد Wilhelm-Leuschner-Schule در آغاز سال تحصيلی 98/97 کلاسهای انجمن به دبستان
در همان زمان هم پس از اينکه انجمن از اداره مالياتی شهر دارمشتات تقاضای غير انتفائی بودن انجمن را کرده بود
اداره مالياتی شهر دارمشتات پس از رسيدگی به درخواست انجمن و با در نظر گرفتن اهداف آن انجمن را
بطور رسمی غير انتفائی اعلام کرد

انجمن از اداره آموزش و پرورش Groß-Umstadt با توجه به درخواست تعداد زيادی از اوليای محترم در شهر
کرد و سرانجام اداره آموزش و پرورش Groß-Umstadt شهر دارمشتات و حومه تقاضای يک کلاس درس در شهر
در اختيار Groß-Umstadt در شهر Max-Planck-Schule شهر دارمشتات و حومه يک کلاس ديگر در دبيرستان
انجمن گذاشت تا دانش آموزان شرق دارمشتات نيز موفق به آموختن زبان فارسی شوند

در دارمشتات Ludwig-Georgs-Gymnasium از اول سال تحصيلی 2002/2001 انجمن با موافقت مدير دبيرستان
يک کلاس ديگر در اين دبيرستان در اختيار گرفت و با اين ترتيب توانست که جوابگوی تقاضای روزافزون اولياء و
فرزندانشان باشد. البته لازم به يادآوری است که تمام اين تلاش ها هميشه با پشتيبانی کامل اداره آموزش و پرورش
شهر دارمشتات صورت ميگيرد

انجمن طبعأ با در نظر گرفتن مأموريت خود در مورد شناساندن فرهنگ بيش از 2500 ساله ايران به کودکان وجوانانی
که در خارج از ايران متولد شده اند و همچنين به دوستان و علاقه مندان آلمانی و ساير خارجيان مقيم آلمان در کنار
آموزش زبان فارسی ، جشن ها و برنامه های متعددی در طول سال ميگيرد که مهمترين آن جشن کهنسال عيد نوروز
باستانی می باشد که همه ساله به صورت باشکوهی و با شرکت صدها ميهمان ايرانی و آلمانی در يکی از سالن های
بزرگ شهر دارمشتات و يا گريسهايم برگزار مِيگردد

برخورد صميمی و دوستانه بين مسئو لين انجمن و مديران و ساير مسئو لين مدارس از يک طرف و همکاری با اداره
آموزش و پرورش شهر دارمشتات و حومه و همچنين پشتيبانی مسئو لان محترم شهرداری شهرهای دارمشتات و
گريسهايم و بالأخره پشتيبانی بدون قيد و شرط کليه اعضای انجمن باعث پيشرفت ممتد و پيوسته انجمن کلاسهای
زبان فارسی در شهر دارمشتات و حومه بوده و در آينده نيز خواهد بود

با درود فراوان به کليه اعضاء و دوستداران انجمن
هيئت مديره