رئیس هیئت مدیره : خانم آذر ثابتی زاده

 

معاون اوّل : خانم فرناز دپرت - مختاری

 

معاون دوم : خانم کتایون م. خارتابیان

 

مسئول حسابداری :  خانم مهرناز درخشانی