اساسنامه انجمن کلاسهاي زبان فارسي در شهر دارمشتات و حومه

مقدمه

اين اساسنامه شرايط تدريس زبان فارسي توسط انجمن کلاس های زبان فارسي در شهر دارمشتات و حومه را تعيين کرده و و ظايف
و مسئوليتهاي آموزگاران و اولياءرا تعيين مي کند


§ 1
نام - محل و نوع انجمن


نام انجمن به شرح زير است
انجمن کلاس های زبان فارسي در شهر دارمشتات و حومه
انجمن کلاس های زبان فارسي در شهر دارمشتات و حومه يک انجمن ثبت شده است و به هيچ حزب و يا گروهی وابسته نبوده و توسط
اولياءو آموزگاران سازمان داده و اداره ميشود
پايه و اساس اين انجمن در چهار چوب برنامه تدريس زبان مادري و طبق دويست و هشتمين دستورالعمل برنامه هاي وزارت آموزش
وپرورش استان هسن مورخ 15/4/1996 تدوين شده است. اين برنامه يکی از ارکان اصلی اين اساسنامه مي باشد
محل انجمن در گريس هايم با کد پستي 64347 مي باشد

§ 2
اهداف انجمن


فعاليت انجمن صرفأ جنبه غير انتفاعی دارد و اين کار را در رابطه با قانون تسهيلات مالياتی برای انجمن های غير انتفاعی دنبال ميکند
خدمات برای تشويق وکمک به کودکان و جوانان در تفاهم و درک ملت ها از يکديگر است

علاوه بر آن اهداف انجمن شامل فعاليت های زير نيز ميباشد
تشويق در فراگيري و همچنين کامل کردن زبان فارسي کودکان علاقمند
پي گيري و ايجاد رابط بين کودکان فارسي زبان
پي گيري و ايجاد رابط کودکانی که زبان فارسی ميدانند و بآن تسلط دارند با فرهنگ و هنر ايران
معرفی فرهنگ و هنر ايران به کودکان و جوانان

استفاده از کلاسهاي تدريس و ساير تاسيسات انجمن براي کليه کودکان آزاد مي باشد


§ 3
هئيت مديره

اعضاء هئيت مديره شامل چهار نفر مي باشد. مديرعامل و دو نفر معاونان و يک نفر حسابدار
هئيت مديره بين اعضاء انجمن در مجمع عمومي و در يک راي گيري محرمانه به مدت دو سال انتخاب مي شوند
فعاليت اعضاء مديره افتخاري ميباشد
هئيت مديره موظف است بر اساس مقررات قانوني اساسنامه انجمن و تصميمات مجمع عمومي عمل کند

 

§ 4
و ظايف هئيت مديره

ظارت بر کار تدريس
رابط بين اولياء و آموزگاران
رابط بين انجمن و اداره آموزش و پرورش شهر دارمشتات و اداره آموزش و پرورش استان هسن
سازمان دهي و تدوين برنامه هاي هنري براي دانش آموزان و اوليای آنان
ايجاد رابط بين انجمن با انجمن هاي فرهنگي مليت هاي ديگر به منظور گسترش همکاري
پيشنهاد استخدام آموزگاران متقاضي به مجمع عمومي و انتخاب آنها توسط 1+%50 نفر از اعضاء
حاضر در مجمع و يا حداقل توسط 7 نفر از اعضاء حاضر صورت مي گيرد

§ 5
اعضاء انجمن و حق عضويت


اعضاء انجمن وکساني که عضو نيستند و از خدمات انجمن استفاده مي کنند حق عضويت پرداخت مي نمايند
ميزان حق عضويت توسط هئيت مديره انجمن تعيين مي گردد
حق عضويت تعيين شده جهت استفاده از خدمات در حال حاضر ماهيانه 5 يورو مي باشد
مدير عامل و معاونان و حسابدار انجمن مسئوليت اختيارات و نظارت ير امورمالي انجمن را بر عهده دارند و در مقابل مجمع عمومي
جوابگو میباشند
حق عضويت ها هر نيم سال اول و نيم سال دوم پرداخت مي شود. در تعيطلات تابستاني اعضاء انجمن از پرداخت 2 ماه حق
عضويت معاف هستند
فسخ عضويت از انجمن حداقل يک ماه قبل در آخر هر ماه انجام پذير است

§ 6
ممنوعيت رد و بدل اختيارات


فعاليت انجمن صرفا خدمات غير انتفاعي بوده و در مرحله نخست پي گير تامين وضع مالي خود نمي باشد
بودجه انجمن طبق اساسنامه صرفا صرف هزينه هاي انجمن مي شود. اعضاي انجمن حق دريافت هيچگونه امتياز مالي را ندارند
پرداخت هر نوع هزينه به افراد که به خواست و براي امور جاري انجمن نبوده يا پرداخت نا متناسب مزد بيشتر به نوع مجاز نمي باشد


§ 7
کادر آموزشي


آموزگاران واجد شرايط در انجمن بايستي داراي مدرک تحصيلات آموزشي و توانائي تدريس زبان بوده و ميبايست که مدارک تحصيلی
خود را به هيئت مديره انجمن ارائه دهند. آموزگاران حق عضويت و يا وابستگي به هيچ حزب سياسي يا گروه مذهبي را ندارند
در حال حاضر فعاليت آموزگاران افتخاري و بدون دريافت مزد مي باشد، فقط هزينه اياب و ذهاب، تهيه فتوکپي، کاغذ و غيره به آنان
پرداخت مي شود
آموزگاران در مقابل هئيت مديره مسئول مي باشند و مجمع عمومي مي تواند نسبت به ادامه همکاري يا اخراج آنان بر اساس پيشنهاد
هئيت مديره تصميم گيري کند

§ 8
محل تدريس

تدريس با اجازه اداره آموزش و پرورش شهر دارمشتات در حال حاضر در محل مدارس ذيل انجام مي شود

Wilhelm Leuschner Schule, Bessunger str 195,64295 Darmstadt
Ludwig-Georg-gymnasium, Nieder.ramstadt str 2,64283 Darmstadt

در صورت نياز با هم آهنگي با اداره آموزش و پرورش محل و امکانات ديگر نيز در نظر گرفته مي شود

§ 9
رفتار و کردار اعضاء در محيط مدرسه


در محيط مدرسه از طرف اداره آموزش و پرورش بيمه نمي باشد
مسئوليت کودکان از هنگام ورود به ساختمان مدرسه به عهده اولياء آنان مي باشد. حضور کساني که عضو نيستند در محيط
مدرسه و کلاسها مجاز نمي باشد
اولياء وآموزگاران موظفند آئين نامه و مقررات آن را که از طرف اداره آموزش و پرورش دارمشتات اعلام شده دقيقا رعايت نمايند
اولياء همچنين در مقابل انجمن مسئول رفتار و کردار فرزندان خود در زمان تدريس مي باشند. هئيت مي تواند در اين مورد
تصميمات لازم را اتخاذ نمايد

§ 10
کارنامه و نمرات درسي

به منظور تشويق دانش آموزان هر نيم سال براي درس زبان فارسي يا دروس ضروري ديگر کارنامه صادر مي شود
اين کارنامه در حال حاضر خصوصي است و مديران مدارس رسمي موظف نيستند اين کارنامه را به رسميت بشناسند
براي تعيين نمرات درسي نکات ذيل بايد رعايت بشوند

کودکاني که در کلاسهاي اول و دوم مدارس هستند
کودکاني که در کلاس سوم يا بالاتر هستند ولي کمتر از يک سال در کلاس تدريس زبان فارسي شرکت کرده و زبان فارسي را نمي دانند
براي ساير دانش آموزان بايستي نمرات درسي طبق مقررات کلي آئين نامه مدارس در کارنامه آنان وارد شود، فقط آموزگار کلاس
ميتواند نسبت به تعيين نمرات تصميم گيري کند

§ 11
قبول دانش آموزان جديد


دانش آموزاني که مايل به شرکت در کلاسهاي زبان فارسي هستند مي توانند هر زمان در انجمن پذيرفته شوند و کادر آموزشي تشخيص مي دهد
که دانش آموزان به کدام کلاس بروند

§ 12
تشکيل مجمع عمومي، تغييرات، انحلال


تشکيل مجمع عمومي توسط 2 نفر از اعضاء هئيت مديره کتبا و با ذکر موضوع به مدت 2 هفته قبل تعيين و به اطلاع اعضاء رسانده مي شود
مجمع عمومي اضطراري وقتي تشکيل ميشود که 1/10 از اعضاء تشکيل آنرا تقاضا نمايند. شرايط ومقررات تشکيل
مجمع عمومي اضطراري مانند مجمع عمومي عادي ميباشد.
رئيس مجمع و گزارش نويس آن توسط اعضاء مجمع عمومي انتخاب مي شوند
تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومي نگارش شده و از طرف رئيس مجمع و گزارش نويس امضاء مي شود
تصميمات با رأي اکثريت حاضر در جلسه مجمع گرفته مي شوند. تصميمات در مورد تغييرات در اساسنامه يا انحلال به راي
اکثريت 3/4 حظار در جلسه نيازمند است .براي تغيير موضوع انجمن موافقت کليه اعضاء ضروري مي باشد

§ 13
 

دارایی انجمن در زمان انحلال

 

در صورت انحلال انجمن یا حذف مزایای مالیاتی غیر انتفاعی آن دارایی انجمن صرف خدمات غیرانتفاعی میگردد 

 تصمیم گیری در مورد نحوه به کار بردن دارایی انجمن فقط با نظر و تایید اداره مالیات انجام پذیر است

 در صورت انحلال انجمن و یا حذف مزایای مالیاتی غیر انتفاعی ، دارایی انجمن به

Stiftung Nieder-Ramsädter Diakonie

Stiftstr. 2, 64367 Mühltal

منتقل خواهد شد

 

تغییر اساسنامه انجمن در تاریخ ۲۰۱۱.۱۲.۰۲ میلادی توسط اعضای انجمن تایید شده است

دارمشتات، ۰۲ دسامبر ۲۰۱۱

تذکر: نوشتار و تغییر پاراگراف ۱۳، بند ۳ توسط سر دفتر اسناد رسمی‌ انجمن برای ثبت در دفاتر ثبت انجمنهای دادگاه شهر دارمشتات داده شده و به ثبت رسیده است

اعضای انجمن به هیئت مدیره انتخاب شده وکالت داده‌اند تا اساسنامه انجمن را به اداره ثبت انجمنهای دادگاه شهر دارمشتات ارائه داده و به ثبت برسانند