زهره نیک پور
(رئیس هیئت مدیره)

برسابه فراهانی
(نایب رئیس)

رضا فارسی
(مسئول صفحات وب)

مجید صمصامی
(مسئول امور مالی)