تدريس زبان فارسی، پايه اصلی سرويس خدماتی انجمن کلاسهای زبان فارسی به فرزندان ايرانيان و ساير علاقه مندان به يادآموزی زبان فارسی


هدف از تشکيل کلاسهای زبان فارسی آموزش زبان فارسی تحت ضوابط و اصول صحيح آموزشی بوده است. به همين منظور انجمن کلاسهای
زبان فارسی با ارائه اين کلاسها امکاناتی را برای فرزندان عزيز فراهم آورده تا آنها بتوانند که در کنار زبان آلمانی که در مدارس رسمی
می آموزند، در يک محيط آرام درسی و با کمک آموزگاران با تجربه فارسی زبان و با استفاده از کتاب های رسمی مدارس ايران زبان
مادری و يا پدری خود را به نحو احسن ياد گيرند.

تدريس زبان فارسی برای فرزندان از 6 سال به بالا توسط آموزگاران با تجربه و زير نظر و کنترل اداره آموزش و پرورش شهر
دارمشتات و حومه به علاقه مندان ارائه ميشود و دانش آموزان پس از گذراندن هر نيم سال تحصيلی از طرف انجمن کارنامه درسی
با درج نمره زبان فارسی را دريافت ميکنند.

دانش آموزان ميتوانند اين کارنامه را به مدرسه خود ارائه داده و تقاضا کنند که اين نمره در کارنامه رسمی مدرسه تحت عنوان درس
زبان مادری درج گردد. تدريس زبان فارسی در تمام کلاسهای دوره ابتدائی و در صورت تقاضای کافی همچنين برای کلاسهای 6 تا 8
دوره راهنمائي مدارس ايران ارائه ميگردد. انجمن و آموزگاران برای آموزش زبان فارسی با توجه به اصول صحيح تعليم و تربيتي
از کتاب های درسی فارسی در مدارس ايران استفاده ميکند