کلاس شاگردان جدید پایه اول با شروع سال تحصیلی ساعت دو و نیم تا سه و نیم بعدازظهر هر جمعه تشکیل خواهد شد
علاقمندان جهت ثبت تام  لطفا  فرم مربوطه را چهار هفته قبل از شروع سال تحصیلی به انجمن ارسال نمایند

 


 

سرود ای ايران

ای خاكت سر چشمه هنـــر
پاينده مانی تو جــــا ودا ن
جان من فدای خاك پاك ميهنم
دور از تو نيست انديشه ا م

 

ای ايران ای مرز پر گــهر
دور ا ز تو ا نديشه بدان
ای دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم
مهر تو چون شد پيشه ام


در راه تو كی ارزشی دارد اين جان ما
پاينــــــــده باد خاك ايـــــــــــــران مـــا

خاك دشتت بهتر از زر است
برگو بی مهر تو چون كنم
نور ايزدی هميشه رهنمای ماست
دور از تو نيست انديــشه ا م

 

سنگ كوهت در و گوهر است
مهرت از دل كی برون كنم
تا گردش جهان ودور آسمان بپاست
مهر تو چون شد پيشه ا م

 


در راه تو كی ارزشی دارد اين جان ما
پاينــــــــده باد خاك ايـــــــــــــران مـــا