تاريخچه تأسيس انجمن کلاس های زبان فارسی در شهر دارمشتات و حومه

انجمن کلاسهای زبان فارسی در دارمشتات و حومه در سال 1995 میلادی با فکر وايده دو خانواده ايرانی با
هدف آموزش
زبان فارسی به فرزندانشان تأسيس شد. محل کلاس درس در دانشگاه فنی دارمشتات بود که
از طرف سازمان دانشجوئی دانشگاه هر بار برای مدت سه ماه در اختيار آنان گذاشته ميشد


مشکل مکان آموزشی و افزايش تعداد شاگردان مايل به آموختن زبان فارسی باعث شد که مؤسسان انجمن و
بخصوص آقای پروفسور باقرنژاد (دکتر مهندس) با اداره آموزش و پرورش شهر دارمشتات و حومه مذاکراتی شروع
کرد تا بتوان با کمک اداره آموزش و پرورش شهر دارمشتات مکان مناسبی جهت تشکيل کلاس برای آموزش
زبان فارسی در اختيار انجمن قرارگيرد


پس از اين مذاکرات, اداره آموزش و پرورش شهر دارمشتات و حومه يک کلاس درس در محل دبستانی در
دارمشتات1 دو بار در هفته (بعداز ظهرها) در اختيار انجمن گذاشت

از ماه سپتامبر 1996 انجمن فعاليت خود را جهت آموزش زبان فارسی به فرزندان ايرانيان مقيم دارمشتات
در محل اين دبستان شروع کرد


در پائيز سال 1997 انجمن اساسنامه خود را تنظيم کرد و آنرا برای تأييد به اداره آموزش و پرورش ایالت
هسن ارائه نمود. پس از تأييد اساسنامه از طرف اداره آموزش و پرورش استان هسن انجمن در يک جلسه
مجمع عمومی اين اساسنامه را به رأی و تصويب اعضای انجمن گذاشت و پس از تصويب اساسنامه اولين
هيئت مديره انجمن از طرف اعضای حاضر در جلسه انتخاب شد


اعضای اولين هيئت مديره انجمن بشرح زير بودند
‌ا. ---خانم کارين بديع زاده----- رئيس هيئت مديره
‌ب. ---خانم هرمين افتحی----- معاون اول
‌ج. ---خانم مريم مازندرانی----- معاون دوم
‌ د. ---آقای اسماعيل رياضی----- حسابدار انجمن

پس از انتخاب هيئت مديره, مجمع عمومی به هيئت مديره مأموريت داد که انجمن را تحت عنوان
Vereinigung Muttersprachlicher Persischunterricht in Darmstadt und Kreis e.V----
در شهر دارمشتات به ثبت برساند

در آغاز سال تحصيلی 98/97 کلاسهای انجمن به دبستان کنونی2 منتقل شد
در همان زمان هم پس از اينکه انجمن از اداره مالياتی شهر دارمشتات تقاضای غير انتفائی بودن انجمن
را کرده بود, 
اداره مالياتی شهر دارمشتات پس از رسيدگی به درخواست انجمن و با در نظر گرفتن اهداف
آن انجمن را بطور رسمی غير انتفائی اعلام کرد


انجمن از اداره آموزش و پرورش با توجه به درخواست تعداد زيادی از اوليای محترم در شهری در حومه
 دارمشتات3 تقاضای يک کلاس درس اضافه 
کرد و سرانجام اداره آموزش و پرورش يک کلاس در
دبيرستانی دیگر4
 در اختیار انجمن گذاشت تا دانش آموزان شرق دارمشتات نيز موفق به آموختن زبان
فارسی شوند


در ابتدای سال تحصيلی 2002/2001 انجمن با موافقت مدير دبيرستانی5 در دارمشتات يک کلاس ديگر
در اين دبيرستان در اختيار گرفت و با اين ترتيب توانست که جوابگوی تقاضای روزافزون اولياء و 
فرزندانشان
باشد. البته لازم به يادآوری است که تمام اين تلاش ها هميشه با پشتيبانی کامل اداره آموزش و پرورش
شهر دارمشتات صورت ميگيرد


انجمن طبعأ با در نظر گرفتن مأموريت خود در مورد شناساندن فرهنگ بيش از 2500 ساله ايران به کودکان
و جوانانی که در خارج از ايران متولد شده اند و همچنين به دوستان و علاقه مندان آلمانی و ساير خارجيان
مقيم آلمان در کنار آموزش زبان فارسی ، جشن ها و برنامه های متعددی در طول سال ميگيرد که مهمترين
آن جشن کهنسال عيد نوروز باستانی و یلدا می باشد که به صورت باشکوهی و با شرکت ميهمان ايرانی
و غیر ایرانی در يکی از سالن های شهر دارمشتات و يا گريسهايم برگزار میگردد 


برخورد صميمی و دوستانه بين مسئولين انجمن و مديران مدارس از يک طرف و همکاری با اداره آموزش و
پرورش شهر دارمشتات و حومه و نیز پشتيبانی مسئو لان محترم شهرداری
و همچنین حمایت بدون قيد و
شرط کليه اعضای انجمن باعث پيشرفت ممتد و کلاسهای زبان فارسی در شهر دارمشتات و حومه بوده و
در آينده نيز خواهد بود
 

با درود فراوان به کليه اعضاء و دوستداران انجمن
هيئت مديره

1) Morneweg-Schule
2) Wilhelm-Leuschner-Schule
3) Groß-Umstadt
4) Max-Planck-Schule
5) Ludwig-Georgs-Gymnasium